Nodo System : 為之於未有 治之於未亂 : 小企業與公益團體專用的管理 整合 行銷 決策軟體
銀行與流動資金 : step by step behind the screen
.
時序記錄範例 傳票範例 總帳 . 銀行
EMPTY
現金收支時序本 1 現金收支傳票 新加現金傳票 票據沖轉 . 對帳單或存摺
開出票據時序本 3 開出票據傳票 開出支票傳票 加銀行傳票號
收到票據時序本 5 收到票據傳票 收到支票傳票 轉換兌現日期 支存 活存
活存存摺 4+6 活存收支傳票 活存收支傳票 甲存差異表
活存差異表
EMPTY
. 應收票據 . 銀行調節表
. 應付票據 . 銀行餘額表
. 應收帳款 . 銀行資金管理
. 應付帳款
. 費用控管
EMPTY
. 資金管理
. 資金總圖
列流動資金
帳上票據記錄
信用卡請款
工具